ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. กรอกใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. สั่งพิมพ์ใบคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญและใบชำระเงิน จากนั้นนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. จัดส่งเอกสารแนบเป็นหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้
    - หลักฐานใบสมัคร (ตัวจริง) พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
    - สำเนาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์
    - สำเนาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าอนุปริญญาด้านการสาธารณสุข
    - สำเนาแสดงผลการศึกษา
    - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
    - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

ส่งที่

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000


เบอร์ติดต่อหากมีข้อสงสัยเรื่องเอกสาร
คุณสุพรรณี 087-3320590

4. เมื่อสมาคมฯ ได้รับหลักฐานการสมัครของท่านครบถ้วน สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสมาชิก ประเภทตลอดชีพ เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ส่งกลับคืนไปให้ท่าน ขอให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนให้ด้วย
5. บัตรประจำตัวสมาชิก เมื่อสมาคมฯ รวบรวมได้จำนวนมากพอในการสั่งทำบัตรสมาชิก จะจัดส่งไปให้ภายหลัง
 

 

หากติดปัญหาการใช้งานระบบ :: 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 
 
 
powered by INET